Rycerstwo Niepokalanej

Jesteśmy  ruchem maryjno-apostolskim, którego założycielem jest św. Maksymilian Maria Kolbe, który powiedział że: „całość życia katolickiego polegaja na łączności z Niepokalaną, Wszechpośredniczką naszą u Jezusa”. Celem naszej grupy jest troska o nawrócenie grzeszników i tych, którzy jeszcze nie poznali Chrystusa, zwłaszcza o nawrócenie nieprzyjaciół Kościoła, o zjednoczenie chrześcijaństwa oraz o uświęcenie wszystkich pod opieką i za pośrednictwem Niepokalanej. Staramy się każdego dnia  „Zdobywać cały świat dla Niepokalanej Dziewicy, by Ona, a przez Nią Chrystus zakrólował w duszach wszystkich ludzi”. Przez modlitwę, pokutę i dobry przykład staramy również troszczyć o nawrócenie ateistów i ludzi religijnie obojętnych oraz tych, którzy zapomnieli o Bogu i wartościach chrześcijańskich.  Każdy z nas nosi  cudowny medalik. Nazywa się go „cudownym” ze względu na wielkość dowodów potęgi wstawiennictwa Panny Maryi. Objawiła go sama Niepokalana 27 listopada 1830 r. Katarzynie Laboure, nowicjuszce sióstr szarytek, w klasztorze przy ul. du Bac w Paryżu. Św. Maksymilian, zakładając MI (Militia Immaculata”, czyli Rycestwo Niepokalanej), obrał ten Medalik jako szczególny znak stowarzyszenia. Polecił go nosić członkom Rycerstwa i codziennie odmawiać krótką modlitwę o nawrócenie i uświęcenie wszystkich ludzi. Propagował bardzo usilnie Medalik wśród katolików i wśród niewierzących ufając, że ktokolwiek z dobrą wolą go przyjmie, wcześniej czy później otrzyma łaskę nawrócenia.

Podobny obraz

Warunki należenia do Rycerstwa Niepokalanej (MI):

1. ODDAĆ SIĘ CAŁKOWICIE NIEPOKALANEJ jako narzędzie w Jej rękach. Jest to podstawowy warunek. Istotą Rycerstwa Niepokalanej – pisał św. Maksymilian – jest należeć całkowicie do Niepokalanej pod każdym względem całkowicie. Stąd członkowie MI w akcie poświęcenia proszą Niepokalaną: „abyś mnie całego i zupełnie za rzecz i własność swoją przyjąć raczyła i uczyniła ze mną wraz ze wszystkimi władzami mej duszy i ciała i z całym życiem, śmiercią i wiecznością, cokolwiek Ci się podoba”. Swoje oddanie Niepokalanej potwierdzamy i wyrażamy w praktyce w posłuszeństwie dla Jej woli, którą okazuje Ona przez dobre natchnienia, przez okoliczności życia, przez naukę i wytyczne naszych przełożonych, a szczególnie Ojca Świętego.

2. NOSIĆ CUDOWNY MEDALIK. Wiele niezwykłych nawróceń, nagłych uzdrowień i innych łask podobało się Bogu zesłać dla proszących przez pośrednictwo Matki Bożej Niepokalanej i Jej Medalik.

3. WPISAĆ SIĘ DO KSIĘGI MI. Należy skierować do Niepokalanowa (lub innego ośrodka MI) prośbę: „Pragnę należeć do MI”. Po otrzymaniu Dyplomika MI i Cudownego Medalika należy w dniu wypisanym w Dyplomiku jako dzień przyjęcia do MI (zazwyczaj jest to święto Matki Bożej) odbyć spowiedź i przyjąć Komunię Świętą. Potem należy uczynić akt całkowitego poświęcenia się Niepokalanej, np. według formy znajdującej się w Dyplomiku, i na znak oddania nosić Medalik. Ojciec Święty Jan Paweł II zachęcał: Najmilsi! Bądźcie silni w wierze i z entuzjazmem wypełniajcie zadania Rycerstwa Niepokalanej, do którego należycie idąc za nauką i przykładem o. Maksymiliana Kolbego… I niech wam towarzyszy zawsze moje apostolskie błogosławieństwo, którego z wielką miłością udzielam wam i wszystkim, co należą do waszego Rycerstwa (Rzym, 18.10.1981 r.)

Rycerze Niepokalanej są pod całkowita opieką Niepokalanej i mogą uzyskać odpusty zupełne pod zwykłymi warunkami w następujących dniach: w dniu oddania się Niepokalanej, 11 lutego (rocznica objawienia się Matki Najświętszej w Lourdes), 25 marca (uroczystość Zwiastowania Pańskiego), 13 maja (rocznica objawienia się Matki Bożej w Fatimie), 15 sierpnia (uroczystość Wniebowzięcia NMP), 4 października (uroczystość św. Franciszka), 16 października (rocznica założenia MI), 27 listopada (rocznica objawienia Cudownego Medalika) oraz 8 grudnia (uroczystość Niepokalanego Poczęcia).

Zachęcamy do czytania Rycerza Niepokalanej, Małego Rycerzyka oraz rozdajemy Cudowny Medalik. Spotykamy się w każdą pierwszą niedzielę miesiąca. Naszym opiekunem duchowym jest ks. Edward. Poświęcenie sztandaru Rycerstwa Niepokalanej naszej grupy odbyło się  w 100-lecie Rycerstwa Niepokalanej i objawień w 2017 r.

Uroczyste wprowadzenie relikwii św. Maksymiliana Marii Kolbego

przez o. Mirosława Kopaczewskiego z Niepokalanowa

DSC03932    DSC03942

DSC03936    DSC03959

DSC03957   DSC03969